VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Villa Elena  – Slovenský raj

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Point 1, s,r.o, ,prevádzkujúcej Villa Elena. (ďalej len ubytovanie), ktoré sú uvedené nižšie bodoch I. až XIII. Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami ( ďalej len klient) zadanej zákazky.  Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na  nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, meny v dohodách alebo ich rušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené hotelom. Klient uznáva tieto podmienky a svojím podpisom, alebo úhradou zálohovej platby sa zaväzuje ich dodržiavať.

I. Ubytovanie účastníkovjednotlivci

Pokiaľ nie je s ubytovaním uzatvorená  iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky:                                                                   

Záloha a platba: 50% z celkovej ceny za ubytovanie. Objednávka bude akceptovaná dňom pripísania zálohy na účet uvedený na potvrdení rezervácie. Hosť zaplatením pobytu resp. zálohy za pobyt potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

Pokiaľ nie je s ubytovaním uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné storno podmienky:

Podmienky pre stornovanie:

Storno viac ako 60 dní pred príchodom – bez poplatkov, ak nie je dohodnuté inak.
59 – 15 dní pred príchodom: 50% z celkovej ceny
14 – 7 dní pred príchodom: 75% z celkovej ceny
6– 0 dní pred príchodom: 100% z celkovej ceny

Podmienky platia pre zrušenie rezervácie alebo pri znížení počtu izieb prevyšujúcom 10%.

II. Akcie, školenia a ostatné služby

 Pokiaľ nie je s ubytovaním uzatvorená iná písomná dohoda platí nasledujúce:

Záloha a platba :

Záloha 50% z celkovej čiastky za objednané služby. Objednávka bude akceptovaná dňom pripísania zálohy na účet uvedený na faktúre, alebo rezervačnom formulári.  V prípade, že záloha nebude uhradená včas,  do dátumu uvedeného na faktúre ubytovanie si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia.  Doplatok za poskytnuté služby je splatný 14 dní od dátumu vystavenia faktúry, minimálne však jeden deň pred začatím akcie. 

III . Záruka počtu zúčastnených osôb

Klient berie na vedomie, že ubytovanie potrebuje pri skupinovom ubytovaní najneskôr 1 pracovný deň pred dňom ubytovania menný rozpis ubytovania na objednané služby. V prípade, že uvedený rozpis nebude doručený, ubytovanie vykoná ubytovanie podľa vlastného uváženia a pohlavia ubytovaných. V prípade dodatočných požiadaviek na ubytovanie, nie je povinný tieto požiadavky akceptovať. Klient berie na vedomie, že ubytovanie potrebuje u tých akcií, pri ktorých bude podávať jedlo, presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál a to najneskôr 7 pracovných dní pred akciou. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý hotel klientovi vyúčtuje. Garantovaný počet osôb v deň konania akcie môže byť znížený  maximálne o 10%, v opačnom prípade bude účtovaná plná dojednaná cena.  Objednávky jedál, nápojov, cigariet a pod. nad tento rámec budú vyúčtované zvlášť.

IV.  Cenné predmety

Cenné predmety, ako aj hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a pomôcky a pod.. nie je možné odovzdať . Ubytovanie  v prípade vzniku škody nepreberá žiadnu zodpovednosť.

V.  Zodpovednosť za záväzky

Klient zodpovedá za všetky škody, ktoré ubytovaniu spôsobil on, osoby blízke klientovi, jeho hostia alebo iné ním poverené osoby, a tieto škody ubytovaniu  nahradí v plnej výške. Ubytovanie zodpovedá za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina ubytovania, v žiadnom prípade však nezodpovedá za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Ubytovanie je oprávnené požadovať, aby klient uzavrel vhodné poistenie. Ak klient vykoná rezerváciu ubytovania a/alebo iných služieb hotela v prospech tretej fyzickej osoby –ubytovaného, zodpovedá klient za záväzky, ktoré vzniknú tomuto ubytovanému vo vzťahu k ubytovaniu za poskytnuté služby ubytovania a v súvislosti s týmito službami (napr. náhrada škody), spolu s týmto ubytovaným spoločne a nerozdielne.

VI. Ostatné dojednania

Hudobná produkcia alebo ostatné umelecké vystúpenia, ktoré si klient zabezpečuje sám a ktoré podliehajú povinnému nahláseniu, musí klient vopred a včas prihlásiť na príslušných úradoch. Všetky s tým súvisiace náklady sú na ťarchu klienta. 

Reklamný materiál – klient sa zaväzuje požiadať ubytovanie o súhlas s umiestnením reklamných materiálov a výzdoby. Priestory, v ktorých bude akcia prebiehať, nesmú byť reklamou ani výzdobou poškodené. Montážne práce musia vykonávať odborné pracovné sily a musia byť pri nich striktne dodržiavané všetky zákonné bezpečnostné predpisy. Všetky s montážou a demontážou spojené náklady idú k tiaži klienta. 

Nájom a priestor – zjednaný prenájom priestorov zahŕňa prípravu priestorov a ich vybavenie nábytkom, ktorý je v hoteli k dispozícii. V cene prenájmu konferenčných priestorov je zahrnutý prenájom kongresového vybavenia (dataprojektor, plátno, ozvučenie), internet, ďalej flipchart (papier, fixovky), bloky, ceruzky.  Technika a dohľad – pokiaľ sú pre akciu potrebné technické práce externých firiem, budú vzniknuté náklady preúčtované klientovi. Každá externá firma smie vykonávať práce, prípadne zmeny na majetku ubytovania iba s písomným súhlasom hotela. U veľkých akcií spojených so zvýšenou spotrebou energie sa tieto náklady vyúčtujú klientovi zvlášť podľa skutočnej spotreby za nákupnú cenu. 

VII. Parkovanie vozidiel

hostí je možné na vlastnom hotelovom parkovisku pri dodržaní všeobecných zásad parkovania a pravidiel cestnej premávky. Poskytovateľ z organizačných, technických, ale i iných dôvodov môže požiadať hosťa o preparkovanie auta, tieto parkovacie plochy sú samoobslužné,  nie sú monitorované kamerovým systémom a poskytovateľ neručí za prípadné odcudzenie vozidla alebo vecí vo vozidle. Parkovanie je možné len na miestach vyznačenými parkovacími čiarami. Parkovaním auta hosťom nevzniká hotelu žiadna zmluva o úschove.

Názov a logo ubytovania – použitie názvu alebo loga ubytovania, pre média, tlač a pod. je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom ubytovania. Pokiaľ nebolo ubytovanie vopred informovaný, je na jeho uvážení, či akciu stornuje bez nároku druhej zmluvnej strany na náhradu vynaložených nákladov.

VIII. Platby platobnou kartou

Zákazník je oboznámený s platbou vopred pri rezervácii ubytovania, a to formou bankového prevodu alebo platbou platobnou kartou. Pri ubytovaní (check-in time) je klient povinný predložiť svoju platobnú kartu na pred autorizáciu (autorizáciu odhadu), pod ktorou sa rozumie zadržanie odhadovanej sumy, ktorá pokrýva cenu za ubytovanie a ostatné ubytovacie služby  spolu s miestnymi poplatkami a daňami za predpokladanú dobu pobytu. Hotel je oprávnený doplniť na účet zákazníka – držiteľa karty dodatočné poplatky zistené po odhlásení z ubytovania za využitie služieb ubytovania (napríklad za izbovú službu, telefón, poskytnutie doplnkových služieb) účtované podľa cenníka platného v deň odhlásenia a vykonať úhradu z platobnej karty. Ak zákazník využije službu prioritného odhlásenia, je ubytovanie oprávnene uzavrieť účet zákazníka v jeho neprítomnosti po jeho odhlásení, služby vyúčtovať podľa cenníka platného v deň odhlásenia a vykonať úhradu z platobnej karty. Ubytovanie si vyhradzuje právo uchovania údajov zo zákazníkovej platobnej karty na účely zúčtovania dodatočných poplatkov, platby za služby pri prioritnom odhlásení a na účely vymáhania náhrady prípadných vzniknutých škôd na majetku ubytovania.

IX. Odstúpenie od zmluvy

Ubytovanie je oprávnené ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, keď:  – bude akcia rušiť prevádzku ubytovania – bude ohrozené dobré meno a bezpečnosť hotela a jeho hosťov – vyššia moc alebo iné mimoriadne okolnosti, za ktoré ubytovanie nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným. Klient nie je v týchto prípadoch oprávnený uplatňovať nárok na náhradu škody.

X. Ostatné ustanovenia

1) ubytovanie neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu vo vnútorných ako aj vonkajších priestoroch ubytovania.

2) Zvieratá do ubytovania majú prístup pri včasnom nahlásení a schválení o čom je spísaný písomný záznam, pričom ubytovanie si účtuje poplatky podľa aktuálne platného cenníka. Zvieratá majú zakázaný vstup do miestností s jedlom a nápojmi.

3) Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom klient hradí všetky výdaje s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v ubytovaní po dobu 3 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.

4) Prinesený dekoračný materiál musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Ubytovanie je oprávnené pre toto vyžadovať úradné potvrdenie. Kvôli možným poškodeniam treba inštaláciu a umiestnenie predmetov dopredu dohodnúť so zástupcom hotela.

5) Pobyt zákazníkov v ubytovaní ďalej upravuje Ubytovací poriadok Villa Elena , ktorý je pre ubytovaných hostí záväzný bez výnimky.

6) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení. 

7) Zákazník pri realizácii objednávky potvrdzuje súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) hotela. Ubytovanie si vyhradzuje právo na zmeny týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia VOP je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch ubytovania a na požiadanie.

Všeobecné obchodné podmienky vydal  Point 1, s.r.o.,
prevádzkovateľ –Villa Elena

Za klienta:                                                            za : Villa Elena :
Villa Elena – Spišská Nová Ves                       Mgr. Jolana Turanová, konateľ

V Spišskej Novej Vsi

Dňa : 01.01.2021

* Ostatné služby sa rozumie, služby poskytnuté v rámci hotela i mimo neho na základe výberu klientom, ako napr. wellness, reštaurácia a služby sprostredkované hotelom.

Platné od 01.01.2021